Voľby sú blízko, kampaň vrcholí: Finálové pätoro

Milí priatelia,

sme vo finále kampane pred spojenými voľbami, ktoré určia, ako sa bude žiť v našich obciach, mestách a krajoch.

Posledné kampaňové dni bývajú najťažšie, ale aj najdôležitejšie, lebo voliči sa neraz rozhodujú až krátko pred voľbami. Chcem Vás preto ako tých, ktorí majú blízko ku kresťanskej demokracii, pozvať:

Zaberme ako tím a pomôžme naše okolie presvedčiť, že hlas pre KDH je hlasom pre ľudí.

V hre je veľa. Na víťazstvo však stačí neraz málo: bojovať zo všetkých síl do konca.

Prosím, urobme tak v týchto dňoch a pomôžme Slovensku žiť lepšie a dôstojnejšie.


Milan Majerský
predseda KDH


PÄTORO KROKOV VO FINÁLE KAMPANE

Víťazstvo nepríde samo. Veľakrát sa už potvrdilo, že aj na prvý pohľad preferenčne zaostávajúci kandidát dokázal v závere otočiť mienku a vyhrať.

Kľúčová je mobilizácia, vytrvalosť, jasnosť, ale aj čestnosť a tímovosť.

1. MOBILIZUJTE: Opakovane povzbudzujte ľudí, aby prišli voliť

Volebný víkend je zároveň víkendom dušičkovým a ľudia sa k voľbám môžu postaviť akokoľvek. O to viac zdôrazňujte, aká dôležitá je ich účasť. Aj jeden hlas môže všetko zmeniť.

2. VYSVETĽUJTE: Ak budú vedieť, prečo by mali voliť, voliči prídu

Každý kandidát má volebný program, tí skúsenejší aj výsledky. Pomôžte ich ľuďom v okolí spoznať, aby vedeli, o čom môžu voľby rozhodnúť – čo ich komunita získa alebo stratí.

3. BUĎTE ČESTNÍ: Hoci kandidát čelí antikampani, zostaňte féroví

Prípadné diskreditačné útoky na Vás či Vášho kandidáta riešte s chladnou hlavou. Tu neplatí, že klin sa klinom vybíja. Naopak, odmietnite zlo a buďte razantní, ale zostaňte vecní a pokojní.

4. VYUŽITE SILU TÍMU: KDH nie je žiadny nováčik, pre regióny predstavuje stabilitu

KDH sa samosprávam nevenuje iba pred voľbami. Široký tím naprieč Slovenskom i rokmi overené skúsenosti sú pilierom, o ktorý sa naši kandidáti môžu oprieť pri výkone mandátu. Pripravili sme aj nové návrhy, medzi nimi Samosprávny balík 17 riešení či apel na nulovú spoluúčasť samospráv pri čerpaní eurofondov.

5. VYDRŽTE DO KONCA: Nepodceňujte cieľovú rovinku, iní by Vás mohli predbehnúť

Hoci sa Vám môže zdať, že ste pre úspech urobili všetko, nebojte sa stratiť ešte slovko navyše, urobiť krok naviac. Ak tak spravia viacerí, sila reťazovo rastie.


NAŠI KANDIDÁTI NA ŽUPANOV


KANDIDÁTI NAPRIEČ SLOVENSKOM

Okrem štvorice kandidátov KDH na predsedu samosprávneho kraja vstupuje naše hnutie do volieb aj so silnou ponukou ďalších kandidátov.

  • Na krajskej úrovni sa o post primátorky pobije v Prešove kandidátka KDH Zuzana Bednárová.
  • O kreslo poslanca krajského zastupiteľstva sa uchádza spolu 179 kandidátov.
  • Do boja o post primátora či starostu vysiela KDH spolu podľa doterajších informácií 285 nominantov.
  • A stovky kandidátov sa usilujú o miesto v obecnom, mestskom či miestnom zastupiteľstve.

VYUŽIME TO NA UKÁZANIE SILY A ZABOJUJME VO FINÁLE O ČO NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK!


Celý newsletter KDH nájdete tu.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Do KDH prichádzajú známi konzervatívni lídri Škripek, Štuk a Kráľovič

Kresťanskodemokratické hnutie pokračuje v spájaní konzervatívnych osobností a svoj tím rozširuje o známe tváre kresťanských lídrov. Súčasťou kandidátky KDH do národných volieb budú bývalý europoslanec, evanjelizátor a expodpredseda Kresťanskej únie Branislav ŠKRIPEK a kresťanský líder a manažér Martin ŠTUK, ktorí stáli pri

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.