Silné Slovensko
v bezpečnej Európe

Volebný program KDH pre voľby do Európskeho parlamentu 2024

DESATORO PRE SILNÉ SLOVENSKO V BEZPEČNEJ EURÓPE

1.

Zachovanie práva veta v súčasnej podobe je pre suverenitu Slovenska kľúčové.

Zachovanie práva veta v súčasnej podobe je pre suverenitu Slovenska kľúčové. Vždy budeme verní základnej myšlienke pôvodného európskeho projektu, a tou je posilňovanie suverenity členských štátov prostredníctvom vybraných spoločných politík, nie samotné štáty postupne nahrádzať. Sú to práve snahy ľavicových a progresívnych síl nanucovať ich pohľad na spoločnosť ako jediný možný, či pokusy otvárať európske zmluvy,  ktoré vytvárajú živnú pôdu pre nárast populizmu a extrémizmu naprieč Európou. Budeme naďalej upozorňovať, že skutočným problémom dnešnej EÚ je, že rieši mnoho otázok, na ktoré nemá právomoci a naopak neprináša dostatočné riešenia v oblastiach, kde právomoci má. Dôkladné rešpektovanie výlučných právomocí členských štátov budeme presadzovať s rovnakým dôrazom ako doteraz. Najmä pri kultúrno-etických otázkach, daňovej suverenite, rodinnej a vzdelávacej politike. Po celý čas odmietame prijatie Istanbulského dohovoru, začlenenie tzv. „práva na potrat“ do Charty základných práv EÚ či útoky na manželstvo a rodinu. Pranierovanie a sankcionovanie členských štátov vo forme odoberania eurofondov v otázkach právneho štátu považujeme za škodlivé a zideologizované. Aj naďalej budeme kritickí voči aktivistickým rezolúciám Európskeho parlamentu komentujúcich vnútorné politické dianie členského štátu. Samozrejme, právny štát a ekonomické záujmy EÚ musia byť chránené. Otázka právneho štátu však nemôže byť nástrojom nerešpektovania ústavného poriadku členských štátov, alebo zasahovania do ich výlučných kompetencií.

2.

Slovensko musí ostať stabilným a konštruktívnym partnerom v EÚ.

Spochybňovanie našej geopolitickej orientácie nezodpovednými krokmi súčasnej vlády je pre Slovensko škodlivé. Návrat dvojtvárnej populistickej politiky robí zo Slovenska opäť nedôveryhodného partnera so všetkými rizikami negatívnych bezpečnostných a ekonomických následkov. Naša zahraničná a európska politika musí byť postavená na hodnotách a princípoch, za ktoré bojovali už generácie pred nami.

3.

Jednotný trh EÚ patrí medzi najväčšie pozitíva európskej integrácie.

Ako malá krajina potrebujeme na presadzovanie svojich záujmov spojencov. Oslabovanie politickej dôveryhodnosti však znižuje ich ochotu spolupracovať. Jednou z mála oblastí, kde Slovensko vyniká, je sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie. KDH bude presadzovať využitie tejto konkurenčnej výhody na posilnenie postavenia Slovenska na európskom trhu s potenciálom dosiahnutia významných ekonomických benefitov. Zároveň podporujeme spoločné európske politiky pre podporu zamestnávateľov, tvorbu pracovných miest, rozvoj digitalizácie a etickej umelej inteligencie, dokončenie jednotného trhu v oblasti kapitálových trhov a bankovej únie. Sme za znižovanie byrokratickej záťaže a ľahší prístup ku kapitálu pre podnikateľov, startupy a inovácie. Budeme uprednostňovať také riešenia, ktoré neohrozujú štruktúru zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch a našu globálnu konkurencieschopnosť.

4.

Európske peniaze nám majú slúžiť na zvyšovanie prosperity a lepší život ľudí.

Prioritou je zastaviť nezmyselnú administratívnu náročnosť spôsobujúcu neschopnosť ich čerpať a stanoviť jasné a splniteľné kritériá pre ich rozdeľovanie a rýchle čerpanie, čo zároveň obmedzí aj možnú korupciu. V KDH prinášame riešenia pre efektívne využívanie eurofondov, ich presun z ministerstiev priamo do regiónov a zavedenie nulovej spoluúčasti pre samosprávy, či posilnenie miestnych akčných skupín.

5.

Dôstojný život

nespočíva iba v ekonomickom zabezpečení. Vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa vie postarať o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane zdravotne znevýhodnených. Mnohé ohrozenia dôstojnosti človeka majú dnes globálny charakter a boj proti nim si vyžaduje spoločné opatrenia na celoeurópskej úrovni. Ochranu detí a ich duševného zdravia pred násilím, kyberšikanou, nenávistným či sexuálnym obsahom v online priestore budeme presadzovať aj naďalej, vrátane prenesenia ešte väčšej zodpovednosti na stranu prevádzkovateľov sociálnych sietí. Rodina je základ spoločnosti a výchova má nenahraditeľnú sociálnu a ekonomickú hodnotu. Kľúčovou podporou rodín je aj fungujúci opatrovateľský sektor, ktorý si vyžaduje zásadné systémové zmeny. Tie dosiahneme aj prostredníctvom efektívneho využitia eurofondov. Ľudské práva, základné slobody a náboženská sloboda tvoria základné piliere slobodnej demokratickej spoločnosti, preto budeme aj naďalej presadzovať ich dodržiavanie tak doma ako aj v zahraničí. Chceme Slovensko, ktoré bude napomáhať tomu, aby sa každý človek na svete mohol slobodne rozhodovať a konať.

6.

Mier bol prvým a základným cieľom európskeho integračného procesu.

Tak ako domáca, aj európska a zahraničná politika KDH je postavená na základných hodnotách a princípoch ochrany ľudskej dôstojnosti a individuálnej slobody a na rešpektovaní medzinárodných zmlúv a práva. Budeme dôsledne presadzovať, aby vláda medzinárodného práva bola silnejšia ako „vláda sily“. Po vypuknutí vojny na Ukrajine je ochrana mieru v Európe ešte naliehavejšia. K tomu môže dopomôcť aj stabilizácia situácie na Balkáne. KDH je preto za zrýchlenie prístupového procesu so štátmi, ktoré napredujú v plnení kritérií, aj keď možno pomalšie, ako sa očakávalo. Podporujeme integrovanie celistvej Ukrajiny do EÚ. Bude to prínosom pre celé zoskupenie a osobitne pre Slovensko, aj ako impulz pre tak potrebný ekonomický rozmach, najmä v jeho východnej časti. Rýchlo sa meniaca doba však prináša aj ďalšie vážne hrozby, ktoré oslabujú dôveru medzi štátmi, ale i dôveru v samotné demokratické zriadenie a podporujú narastajúci politický extrémizmus, terorizmus a hybridné hrozby.

7.

Spôsobilosť brániť vlasť je jednou zo základných úloh štátu,

preto budeme cieľavedome budovať vlastné sily ako aj spojenecké vzťahy, ktoré zabezpečia obranyschopnosť a odolnosť Slovenskej republiky. Spochybňovanie euroatlantickej orientácie, naivné predstavy o neutralite a podceňovanie vplyvu autoritatívnych režimov do vnútornej politiky sú nebezpečné trendy. Podporujeme iniciatívy k zefektívneniu spoločnej obrannej politiky Európy ako aj otvorenie diskusie o vytvorení pozície komisára pre vnútornú bezpečnosť a koordináciu obranných politík členských štátov.

8.

Bezpečnostnou hrozbou je aj neprimeraná surovinová závislosť EÚ od nedemokratických režimov.

KDH dnes stojí na čele európskych snáh a legislatívnych zmien v oblasti zvyšovania našej hospodárskej bezpečnosti a sebestačnosti, potravinovej suverenity, ako aj v oblasti energetiky.

9.

Nerealistické zelené ciele predstavujú ekonomické ohrozenie, pokiaľ sú postavené na progresívnej ideológii,

a nie na racionálnej rovnováhe medzi ochranou životného prostredia  a ochranou našej hospodárskej konkurencieschopnosti, poľnohospodárstva a živobytia ľudí.   Aj preto sme napr. proti zákazu predaja áut so spaľovacím motorov v schválenej podobe a budeme presadzovať jeho prehodnotenie. Pozornosť venujeme aj iným existujúcim stratégiám v priemysle a poľnohospodárstve, ktoré pomáhajú dosahovať stanovené zelené ciele a neohrozujú našu konkurencieschopnosť.

10.

Nelegálna migrácia ohrozuje pokojné spolunažívanie, sociálny zmier a kultúrnu identitu európskych národov.

Preto odmietame Migračný pakt a nespravodlivú povinnú solidaritu a podporujeme striktnú a efektívnu migračnú a azylovú politiku EÚ, ktorá jediná môže chrániť Európanov, a teda aj občanov Slovenska. Zvládnutie problému utečencov si vyžaduje najmä pomoc v krajinách ich pôvodu –  riešenie konfliktov, rozvojovú spoluprácu či zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien. Podporujeme zlepšenie kontroly schengenskej hranice, investície do spoločnej ochrany vonkajších hraníc EÚ vrátane posilnenia Frontexu a eliminovanie nelegálneho prevádzačstva.

Transparentný účet: SK87 0900 0000 0052 1341 9510

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ⓒ 2023 - KDH | Všetky práva vyhradené

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé.
Name*