KDH navrhuje ministrovi Krajniakovi, aby upravil názvy rodičovská či materská dovolenka

Kresťanskodemokratické hnutie apeluje na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, aby upravil termíny „rodičovská dovolenka“ či „materská dovolenka“. Pomenovania sú podľa hnutia zavádzajúce a desaťročia sa nemenia iba preto, že táto agenda sa vyhodnotí vždy ako nenaliehavá. Tým však zároveň prehlbujeme krivdu na rodičoch, upozorňuje KDH. Návrh je zároveň ďalšou reakciou na apel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), že Slovensko má skrátiť rodičovskú dovolenku.

Namiesto skrátenia rodičovskej dovolenky je podľa KDH veci treba vylepšovať a popri systéme podpory rodičov sa treba pozrieť aj na samotnú terminológiu. „Z roka na rok počúvame, že na zmenu terminológie „materská dovolenka“ nie je správny čas, lebo sú aj dôležitejšie témy. Krivda na rodičoch, ktorá vďaka nešťastnému slovnému spojeniu zľahčuje ich úlohu pri čerstvom materstve alebo otcovstve, tak pokračuje,“ uviedla členka odborného tímu KDH pre sociálne veci a rodinu Gabriela Viazanková.  

Sociálna oblasť je podľa nej natoľko významná, že odsúvať ju pre iné dôležité témy je nesprávne. „Áno, žijeme v časoch, keď sme zahltení zahraničnopolitickými konfliktmi, zdražovaním cien energií, potravín či vnútropolitickými výzvami. Množstvo tém sa tak odsúva na vedľajšiu koľaj. Ale my hovoríme, že materstvo a rodičovstvo na vedľajšiu koľaj nepatria a je čas konečne vyriešiť aj základný pohľad na materskú či rodičovskú dovolenku, ktorých názov nie je pravdivý,“ vysvetľuje Viazanková.

Štátny aparát je podľa kresťanských demokratov dostatočne široký, aby mal kapacitu vyriešiť aj túto naoko drobnosť, ktorá však v mnohom symbolizuje postoj štátu k čerstvým rodičom. Hnutie uvádza, že by sa mal by nájsť výraz, ktorý lepšie vystihne skutočnú rolu a zodpovednosť rodičov.

Štát by tým mohol nastaviť novú kultúru v prístupe k rodičom, ktorú bude potvrdzovať aj adekvátnejším názvom ako prejav úcty voči nim. Čo je však samozrejme podstatnejšie, aj konkrétnymi opatreniami a benefitmi, na ktoré čakajú desaťtisíce slovenských rodičov,“ zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.

KDH uvádza, že existujú vhodnejšie výrazy, ktoré tento termín môžu nahradiť, ako napríklad materská či rodičovská starostlivosť.

 „Možností je viacero a odborníci na ministerstve určite nebudú mať problém nájsť alternatívny názov pre rodičovskú dovolenku, ideálne v spolupráci s cieľovou skupinou mladých rodičov. Ministerstvo na to tiež môže využiť formu prieskumu, ktoré bežne zadáva, či doplnkovej ankety. Akokoľvek, podstatný je výsledok a predovšetkým konkrétna pomoc rodičom,“ doplnila Viazanková.

KDH nedávno kritizovalo návrh OECD, že SR má skrátiť rodičovskú dovolenku, aby motivovalo rodičov vrátiť sa do práce.Ako zdôraznilo, „ženy – matky nie sú stroje na peniaze a majú plné právo slobodne sa rozhodnúť, či chcú zostať s dieťaťom alebo skôr nastúpiť do práce. Rovnako otcovia. Nútiť ich k tomu tzv. dobre mienenými radami je nevhodné.“ Hnutie zdôraznilo, že Slováci sa v oblasti sociálnej a rodinnej politiky vedia rozhodnúť aj sami.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.