Podľa 3/4 Slovákov môžu slovenskej ekonomike pomôcť zamestnaní Ukrajinci

Tri štvrtiny obyvateľov Slovenska vidia v Ukrajincoch ľudí, ktorí by dokázali pomôcť pracovnému trhu a celej ekonomike. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu k vnímaniu uplatnenia ľudí utekajúcich pred vojnou. Prieskum realizovala agentúra AKO pre Kresťanskodemokratické hnutie.

Až 39 percent oslovených obyvateľov Slovenska je presvedčených, že Ukrajinci môžu pomôcť slovenskému pracovnému trhu a ekonomike. Na otázku, či môžu ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine, ktorí sa u nás zamestnajú, pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky, odpovedali „určite áno“. Ďalších 35 percent respondentov to hodnotí ako dobré riešenie, keď na otázku odpovedali „asi áno“. Spolu tak víta utekajúcich obyvateľov Ukrajiny ako potenciálnych nových zamestnancov 74 percent Slovákov.

Prieskum realizovala agentúra AKO v dňoch 5. až 11. apríla na vzorke 1000 respondentov.

Objednávateľom je Kresťanskodemokratické hnutie. Strana už začiatkom apríla vyzvala vládu, aby zmenila pohľad na utečencov, lebo nejde iba o odkázaných na pomoc. „Sú to aj zamestnanci, živnostníci či študenti, ktorí môžu zaplniť desaťtisíce neobsadených pracovných miest, podnietiť tým rozvoj ekonomiky a vyvážiť domáci nepriaznivý demografický vývoj,“ argumentovalo KDH a vláde odporučilo  prijať päť konkrétnych riešení v utečeneckej kríze na pomoc Slovákom i Ukrajincom. Okrem iného aj zriadenie špeciálneho úradu splnomocnenca pre riešenie ukrajinskej krízy.

Podľa aktuálneho prieskumu veľké očakávania od prichádzajúcich Ukrajincov na slovenský pracovný trh nemá iba 22 percent opýtaných. Podľa 13 percent ich zamestnávanie skôr rozvoju slovenskej ekonomiky nepomôže a 9 percent je presvedčených, že určite nepomôže. Zvyšní respondenti sa k otázke nevedeli alebo nechceli vyjadriť.

Od zamestnávania obyvateľov Ukrajiny s pozitívnym dosahom na slovenskú ekonomiku si najviac sľubujú obyvatelia bratislavského, prešovského a trenčianskeho kraja. V porovnaní s priemerným výsledkom si pozitívnu odpoveď vybrali častejšie muži, najstarší a najmladší opýtaní a vysokoškolsky vzdelaní respondenti. 

KDH patrí medzi strany, ktorých voliči si najviac sľubujú od prínosu nových ukrajinských zamestnancov – na pracovnom trhu ich víta až 90 percent sympatizantov hnutia. O tri percentá viac, teda 93 percent podporovateľov, majú v tejto otázke SaS a Progresívne Slovensko. Naopak, zamestnávanie Ukrajincov s blahodarným dôsledkom na slovenskú ekonomiku hodnotia najodmeranejšie voliči strany Kotleba-ĽSNS (50 percent podporovateľov), Smeru (56) a Republiky (60). Napriek týmto výsledkom aj sympatizanti týchto strán vidia v Ukrajincoch skôr príležitosť ako ohrozenie pre slovenskú ekonomiku.  

Agentúra AKO respondentom kládla otázku: „V súčasnosti na slovenskom pracovnom trhu existujú aj pracovné miesta, ktoré zamestnávatelia dlhodobo nevedia obsadiť. Môžu podľa vás ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny, ktorí sa u nás zamestnajú, pomôcť rozvoju slovenskej ekonomiky? Prečítam vám možnosti:“  

Podrobnejšie výsledky prieskumu nájdete tu:

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.