Vláda musí pri energiách definovať chudobu, pomôcť aj firmám a rokovať s EÚ

Vláda musí v súčasnej energetickej kríze bezodkladne urobiť trojicu krokov. Bleskovo konečne prijať zákon o energetickej chudobe, adresne a odstupňovane kompenzovať drahé energie ohrozeným domácnostiam i firmám a v EÚ na tento účel pre firmy vyrokovať nevyužité eurofondy. Vyhlásilo to Kresťanskodemokratické hnutie.

„V takejto vážnej situácii nemôžu zostať ľudia, ktorí sú v núdzi, za bránami štátnej pomoci. Tá zasa musí byť logická, adresná, a teda zodpovedná aj voči nim, aj voči štátnemu rozpočtu. Pýtam sa: kedy chceme pomôcť ľuďom, ak nie teraz, keď to sami nedokážu?“ uviedol predseda KDH Milan MAJERSKÝ.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal iba v týchto dňoch pripravovať koncepciu ochrany odberateľov pred energetickou chudobou. V septembri ju ešte len začne konzultovať s ďalšími inštitúciami štátnej a verejnej správy a až potom rozhodne vláda, ktorá má však prvoradú zodpovednosť.

„Dokedy majú ľudia v núdzi, ktorým hrozí krízová zima, čakať? V KDH už od začiatku inflačnej vlny v závere minulého roka opakovane vyzývame vládu, aby prijala zákon o energetickej chudobe. Keby tu zákon bol, mali by sme odpoveď na otázku, komu a ako pružne pomáhať. Ľudia by mali mať nárok na kompenzovanie vysokých cien energií,“ zdôrazňuje Majerský.

Dávky by sa mali podľa KDH odvíjať od stupňa ohrozenia domácností. Najväčšiu pomoc by mali dostať tie najdokázanejšie, potom by sa mali kompenzácie podľa definovaných príjmových pásiem znižovať.

Takýto prístup je adresný, peniaze od vlády by smerovali tam, kde ľuďom naozaj chýbajú. Tí, čo to zvládnu sami, sa len uskromnia vo svojich domácich rozpočtoch. Takto sa má robiť sociálna politika. Ak si človek z objektívnych dôvodov nedokáže pomôcť sám, nastupuje štátna záchrana, aby nespadol do biedy,“ približuje ekonomický expert a člen vedenia KDH Jozef HAJKO.

Adresná pomoc je podľa kresťanských demokratov kľúčová, lebo je efektívna a neplytvá peniazmi. To je dnes, keď sa vláda rúti do dlhovej priepasti, zásadný bod. „Vládni politici si už nemôžu dovoliť rozhadzovať a budovať planú popularitu na úkor ohrozenia štátu. Veď budúce dva roky bude musieť vláda ušetriť na verejných výdavkoch miliardy eur. Tak nech sa rýchlo zamýšľa, ako to spraviť, aby každé euro pomoci prišlo iba tam, kde ho nevyhnutne treba,“ apeluje Hajko.

KDH ďalej upozorňuje, že pomoc potrebujú aj firmy, lebo pre vysoké ceny energií sa dostali do problémov, za ktoré si nemôžu samy. Aj tu by mala vláda pomáhať príspevkami v miere, aká je nevyhnutná a príspevky musia byť nárokovateľné a s jasnými pravidlami.

Žiaľ, vláda to zatiaľ nechápe, a tak sa prvou obeťou stal spracovateľ hliníka Slovalco. Reťaz prepúšťania stoviek až tisícok ľudí môže po premiére v žiarskej fabrike pokračovať, slovenský priemysel treba zachrániť,“ vysvetľuje Hajko.

Vláda by podľa hnutia mala – tak ako pri domácnostiach – nastaviť aj pre firmy odstupňovanú pomoc, a to podľa toho, ako ich zasahujú cenové skoky. Táto pomoc musí byť, rovnako ako pri pandémii koronavírusu, nárokovateľná, nie závislá od svojvôle členov vlády. Preto treba na jej udeľovanie stanoviť presné pravidlá.

Pri pomoci firmám by mala slovenská vláda v Európskej únii sebavedomo apelovať na uplatnenie solidárnosti.Hneď od začiatku bolo zrejmé, že spoločné protiruské sankcie, s ktorými Bratislava ústretovo súhlasila, dopadnú na slovenskú ekonomiku najťažšie, lebo je najviac závislá od dovozu energonosičov z Východu.

Súčasťou takéhoto ústretového prístupu EÚ by bolo, že na kompenzácie pre firmy sa použijú nevyčerpané eurofondy. Namiesto hroziaceho prepadnutia pomôžu firemnému sektoru v slovenskej ekonomike. To by bola jedna zo svetlých výnimiek, čo po sebe vláda zanechá,“ uzavrel Jozef Hajko.

SKORŠIE NÁVRHY KDH:

Palivové drevo je drahé, a je ho málo, ľudia plánujú krajné riešenie. Vláda musí zasiahnuť

Seniorov čaká ťažká jeseň a zima, vláda musí zmeniť valorizačný vzorec

KDH žiada vládu ukázať pravidlá pre zlacnenú elektrinu na budúci rok

Vláda v kríze a zdražovaní nerobí dosť, chýbajú dôležité opatrenia

KDH žiada k rope a plynu krízový plán i štáb: SR zlyháva v krízovom riadení

KDH žiada vládu viac podporiť obnovu domov a znížiť tak závislosť od ruského plynu

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
viac článkov

Súvisiace články

Dostávajte nové info

Ste zvedaví na naše riešenia? Nechajte nám svoj e-mail a naše návrhy si v schránke nájdete vždy čerstvé. 

Vyplnením môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy a pohľadu na to, aké chcem Slovensko a kliknutím na odkaz „ODOSLAŤ PODNET“ sa zapájam do súťaže a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: Kresťanskodemokratické hnutie, sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 00586846, číslo registrácie: NVVS/2-382/1990 na účel účasti na súťaži a kontaktovania výhercu súťaže.

Osobné údaje budú na daný účel v prípade výhry súťažiaceho spracúvané do odovzdania výhry, vymazané budú po uplynutí lehoty určenej osobitnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov); osobné údaje ostatných súťažiacich budú po žrebovaní bezodkladne vymazané.

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Právo odvolať súhlas ako aj ďalšie svoje práva môžem ako dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

  1. e-mailom na: stano.zupa@kdh.sk
  2. poštou na adrese: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto.

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://kdh.sk/osobneudaje/

Ďakujeme, že ste povedali, aké chcete Slovensko. Váš email je zaradený do súťaže o 3x pobyt vo Vysokých Tatrách.
O prípadnej výhre vás budeme informovať emailom.

Pravidlá súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“


1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Aké chceme Slovensko – Vyhrajte pobyt v Tatrách pre 2 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je Kresťanskodemokratické hnutie, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4 Bratislava. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).


2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19. 4. 2023 do 10. 6. 2023 .


3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”). Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Usporiadateľa a jeho blízke osoby. Účastníkom Súťaže je osoba spĺňajúca podmienky podľa prvej v vety týchto Pravidiel, ktorá na účel svojho zapojenia sa do súťaže poskytla Usporiadateľovi svoj e-mailový kontakt a ktorá odovzdala Usporiadateľovi svoj nápad či riešenie pre krajinu v rámci kampane organizovanej Usporiadateľom. Do žrebovania nebude zaradený Účastník Súťaže, ktorého nápad či riešenie sa bude svojím obsahom priečiť základným demokratickým hodnotám alebo morálnym hodnotám Usporiadateľa alebo ktorého obsah bude nezrozumiteľný, vulgárny alebo urážlivý.


4. Vyhodnotenie Súťaže:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyhodnotí Súťaž tak, že  dňa 12. 6. 2023 vyžrebuje  zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá a podmienky Súťaže, troch výhercov.


5. Výhra:

Výhrou v Súťaži je 3 x pobyt pre 2 osoby (2 noci) v Hoteli Lesná (Stará Lesná 157).


6. Oznámenie a odovzdanie výhry:

Výherca bude prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú na tento účel Usporiadateľovi poskytol, vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska a dátum narodenia za účelom splnenia podmienky veku. Následne bude Výhercovi doručená výhra. Ak Výherca výhru odmietne alebo nebude možné sa s Výhercom skontaktovať alebo Výherca neposkytne svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, Usporiadateľ vyžrebuje nového Výhercu.


7. Spoločné a záverečné ustanovenia:

Výherca Súťaže si je zapojením sa do Súťaže vedomý, že je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť plniť daňové povinnosti v súvislosti s výhrou v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže a na zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Pravidiel a/alebo podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na svojom webovom sídle. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.


V Bratislave dňa 19. 4. 2023.